Svatohubertská mše svatá

6.11. 2021 se v Lišově konala již třetí Svatohubertská mše svatá. Ve 13.00 jsme se shromáždili u kapličky sv. Huberta, kde jsme vzpomínali na vznik kapličky a ve společné modlitbě jsme prosili za všechny myslivce a lesníky. Ve 14.00 byla v kostele v Lišově slavená mše svatá.


Pobožnost na hřbitově v Lišově

V neděli 31.10. v 15.00 hodin jsme se shromáždili na hřbitově v Lišově na pobožnosti za naše zemřelé. Pobožnosti se konaly také na hřbitovech v Rudolfově, Slověnicích a Štěpánovicích.


Synoda

Organizaci synody na úrovni svazku farností Lišov – Rudolfov – Štěpánovice koordinuje a na vaše dotazy rád odpoví Martin Hanák, buď osobně a nebo prostřednictvím mailu: hanakmart(at)seznam.cz .

Synoda krok za krokem

Milí farníci z Lišova, Rudolfova a Štěpánovic. V měsíci říjnu byla v naší církvi zahájena diecézní fáze synody. Pevně věřím, že se s tímto pojmem v uplynulých týdnech setkal každý z vás. Podstatu synody lze stručně shrnout jako projev společné cesty, při níž se církev snaží pozorně naslouchat Duchu Svatému uprostřed společenství a hledat odpovědi na důležité otázky. Zatímco v obecné rovině bylo o synodě řečeno již mnohé, organizační informace zatím chyběly. Jak tedy bude synoda probíhat v našich farnostech? V první fázi nás čeká seznámení s připravenými tématy, sestavení synodních skupinek ve farnosti a jejich první setkání. Do konce března by se každá skupinka měla sejít celkem třikrát. Konkrétní pokyny budeme postupně zveřejňovat v ohláškách i na internetu. Jednotlivé skupinky budou vznikat podle vašeho zájmu napříč kostely a obcemi. Do skupin se můžete zapisovat v kostele nebo přes formulář google na našich stránkách. Každý farník je zván, aby se na přání Svatého otce do synodálního procesu zapojil. Nic nebrání tomu, aby vzniklo více skupin ke stejnému tématu. Přehled témat je k dispozici na našich stránkách. Je třeba dbát na to, aby žádný člen skupinky nebyl do synodálního procesu zapojen na dvou místech současně. Tato podmínka platí i pro kněze. Každou skupinku – bez ohledu na způsob jejího vzniku – nahlaste pro lepší přehled u mezifarního koordinátora synody, kterým je Mgr. Martin Hanák. Využít k tomu můžete e-mailovou adresu hanakmart(at)seznam.cz. Každá vytvořená skupinka by se měla zabývat pouze jedním z předložených témat. Každá synodální skupina má mít 5 až 8 členů, přičemž jeden člen se ujme role moderátora. Délka setkání by měla činit přibližně 90 minut. První setkání ve skupinách bude mít převážně duchovní charakter a proběhne podle možností členů do konce listopadu. Setkání bude zahrnovat tři časové bloky. Prvních 30 minut je prostor určený modlitbě. Ideální je začít společným vzýváním Ducha Svatého, k čemuž lze využít modlitbu za synodu. Dále lze pokračovat četbou Božího slova, chvílí ticha, přímluvami, modlitbou části růžence, zpěvem apod. V druhém, rovněž třicetiminutovém bloku proběhne mezi členy „kolečko” na téma: Kterému tématu budeme se věnovat? Jak rozumím tématu? Proč jsem si ho vybral? Jak bych ho pro sebe ještě více konkretizoval? Závěrečná půlhodina pak bude sloužit ke společnému shrnutí otázek, které pro vaši skupinu z daného tématu vyplývají a které si promyslíte na příště. Moderátor zapíše na papír jednotlivé postřehy k tématu. Seznam otázek podle potřeby přepište a do několika dnů rozdejte ostatním členům své skupinky. Nakonec se dohodněte na termínu druhého setkání, které by se mělo uskutečnit v průběhu adventu. Během následujících týdnů hledejte s Boží pomocí na společné otázky vhodnou odpověď, kterou byste dokázali ostatním představit. Místo setkávání skupinek je libovolné, resp. jeho určení záleží na domluvě členů. Setkávat se můžete ve vašich domovech, na faře nebo i jinde. Počítejte s tím, že interval mezi setkáními činí 2 až 3 týdny. Informace k organizaci druhého a třetího setkání plánujeme zveřejnit později. Možná si kladete otázku, jak na synodu může dopadnout současná (či budoucí) epidemická situace. Věříme, že nijak dramaticky, avšak pro všechny případy bude mít moderátor na všechny členy své skupinky kontakt, takže bude možné hledat podle situace vhodné řešení. Předem děkujeme za dotazy a projevy vašeho nadšení pro synodu!

Martin Hanák, mezifarní koordinátor synody ve spolupráci s otcem Paterem Martinem

 

V neposlední řadě prosíme o modlitbu, aby vše probíhalo podle vůle Boží a v režii Ducha Svatého (oficiální modlitba za synodu ZDE).

1 Základní informace

2 Průběh synodální procesu v ČR

3 Metodika vytvoření pracovní skupinky

4 Metodika setkání pracovní skupinky

5 Biblická inspirace pro práci ve skupinkách

6 Hlavní otázky pro synodální konzultační setkání

7 Informační leták synody
Milion dětí se modlí růženec

18.10. v kostele v Lišově se děti připojily do mezinárodní akce milion dětí se modlí růženec. V tomto dni se děti po celém světě modlily o pokoj a mír ve světě. Barva balonků znázorňovala každý kontinent.  Z celého srdce děkujeme všem rodičům, kteří přivedli své děti na tuto společnou modlitbu.Světový den Prarodičů a Seniorů

Já jsem s Tebou po všechny dny.

V neděli, 25. 7. 2021 jsme v církvi prožívali první světový den prarodičů a seniorů vyhlášený Papežem Františkem. Mottem toho dne byla slova z Matoušova Evangelia: „Já jsem s Tebou po všechny dny.“ (Mt 28,20). V našem kostele sv. Václava po mši svaté Páter Martin požehnal všem prarodičům a seniorům a asistovala mu u toho vnoučata, která také mohla svým prarodičům požehnat.


Moje nedělní album

Na začátku školního roku, při posvěcení školních potřeb, děti v naších farnostech dostaly „album“, aby si do něj každou neděli vlepily novou samolepku, vybarvily si obrázek a pokusily se udělat něco pěkného pro druhé a nebo pro Boha. „Moje nedělní album“ dostalo  50 dětí. V nedělí 11. 07. 2021 děti, které pravidelně lepily samolepky, dostaly diplom za vytrvalost. Moc děkujeme rodičům za jejich spolupráci.