Mariánské večeřadlo
Modlitební společenství Mariánské večeřadlo vychází z Mariánského
kněžského hnutí. V naší farnosti v Lišově se schází každé pondělí.
Scházíme se ve v 17.00 hodin v kostele, bývá nás 6 – 12 farníků. Toto
společenství je otevřeno pro každého, kdo se rád modlí růženec. Součástí
setkání je také zpěv a četba. Vyvrcholením setkání je zasvěcení Panně
Marii. Modlíme se za celou církev, Svatého otce, biskupy, kněze, farnost
….
Přijďte se také zapojit a vytvářet společenství a přátelství a společně
vyprošovat Boží milosti a požehnání.
Co je Mariánské kněžské hnutí?
Vznik a poslání:
Mariánské kněžské hnutí vzniklo v roce 1972 ve Fatimě (zakladatel je
italský kněz Don Stefano Gobbi). O dvě léta později se už začala konat
Večeřadla modlitby a bratrské lásky mezi kněžími a laiky. Postupně se
rozšířila po Evropě a pak do všech kontinentů. Dnes toto hnutí čítá přes
100 000 kněží. Hlavním cílem je žít zasvěcení Neposkvrněnému Srdci
Panny Marie. Závazek úplného zasvěcení Mariinu Neposkvrněnému
Srdci dává kněžím a stejně tak laikům hluboký pocit důvěry a radosti.
Věřit v konkrétních situacích, že P. Maria je stále nablízku s touhou nám
pomoci, jak by to udělala každá maminka, a ještě lépe než ona, vyvolává
pocit jistoty i uprostřed osobních bolestí a nejistot dnů, které prožíváme.
Tak přicházíme k jádru evangelního poselství, k víře v Prozřetelnost Boží,
která nás vede k přijímání všech životních situací s dětskou důvěrou
maličkých, kteří se zcela odevzdávají Otcově lásce.
Činnost:
Posláním je pořádání Večeřadel (modlitby s Pannou Marií) ve farnostech
a rodinách a žít své zasvěcení Neposkvrněnému Srdci, což vlastně
znamená žít své křestní závazky. Hlavní pomůckou spirituality tohoto
mariánského hnutí je kniha poselství „Kněžím, přemilým synům Panny
Marie“, která ovšem není určena jen kněžím (bylo jich u nás dosud
rozdáno 18 000). Tato tzv. „Modrá kniha“ má církevní schválení.
Předpokládá se denní modlitba růžence, který tvoří také podstatnou část
tzv. večeřadel, ve kterých se scházejí nespočetné rodiny či skupiny
měsíčně nebo týdně nebo i častěji ke společné modlitbě a bratrskému
povzbuzení a výměně zkušeností z denního života farnosti, kde tato

společenství mají ve spolupráci s knězem být projevem Mariiny lásky v
místní církvi.