Kdo jsou Muži sv. Josefa?

„Muži svatého Josefa“ je síť mužů, kteří chtějí ve svém duchovním životě
více. Jsou to muži kteří:
– hledají Pána: „Budeš mě hledat a najdeš mě, protože mě budeš
hledat celým svým srdcem“. (Jer 29:13)
– místo hledání moci a privilegií se snaží sloužit potřebám ostatních
(Lukáš 22:25) a zůstat v Boží moci (J 15)
– objevují radost ze života podle Božího plánu. (Kol 1, 9-12)

V této vizi chceme společně růst.

Pokud chcete – můžete se k nám přidat. Každé první úterý
v měsíci na faře v Lišove v 19.00. Dobře je začít společné
poznávaní Pána adorací v 17.30 a mší svatou v 18.00.

Kdo jsou Muži svatého Josefa?

Dnes je na cestě víry mnoho překážek, ale Muž Svatého Josefa je muž,
který ve svém životě hledá Pána: (Jer 29:13) „Budeš mě hledat a najdeš
mě, když budeš hledat z celého srdce“. Náš Pán Ježíš Kristus nám přišel
ukázat Boží lásku, a tak objevujeme svou roli mužů, kteří vidí jiné
potřeby než hledání moci a privilegií (Lk 22,25). Toto volání však není
břemenem kladeným jen na naše vlastní bedra, protože mužům se
dostává podpory od bratrů, kteří „se navzájem podporují a navzájem se
budují“ (1 Sol 5,11) a přebývají v Bohu. Výsledkem je, že Muž Svatého
Josefa, je naplněn objevováním radostí Božího života pro účely, které pro
svůj život nachází (Kol 1, 9–12). Stručně řečeno: jako Svaty Josef byl
Ježíši nejbližší muž, tak se my snažíme být lidmi, kteří se hlásí k Ježíši
Kristu, našemu Pánu a Spasiteli.

Muži svatého Josefa jsou katolickou sítí mužů, kteří svěřili svůj život Ježíši Kristu.

Pozvání:

Zveme muže, aby přijali tyto rady jako nejlepší pro jejich životy:
1. Zasvěťte svůj život Pánu a udělejte Ho jako prvního ve všech oblastech
svého života…
2. Vzrůstejte v křesťanském učednictví…

Rozvíjejte osobní modlitbu a účastněte se eucharistie častěji
(ve všední dny).
3. Žijte ve spravedlnosti a poctivosti…
Pravidelně přistupujte ke svátost smíření.
4. Buďte věrní křesťanskému povolání…
Modlete se, buďte více času se svou rodinou.
5. Pravidelně se scházejte s bratry, abyste se navzájem podporovali…
Setkávejte se s nimi na pravidelných setkáních a exerciciích